Terms of service

Brugeraftale

Umahro ApS, CVR-nr. 37975753, Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup, tlf. 53536121, e-mail: hello@umahro.com(herefter nævnt som tjenesten) leverer en digital abonnementstjeneste, hvor du som bruger (herefter benævnt enten ”du”/”dig” eller ”Brugeren”) kan streame og midlertidigt downloade videoer, opskrifter og e-bøger (apps) og guides til din mobiltelefon eller andre enheder med internetadgang (”Tjenesten”). 

Denne Brugeraftale og de heri indeholdte vilkår og betingelser (”Vilkårene”) regulerer din adgang til og/eller brug af Tjenesten, herunder når du tegner et af Umahro Universes abonnementer, bruger en tillægsydelse eller et tilllægsprodukt fra Umahro Universe, bruger et gavekort eller benytter et tilbud om en gratis prøveperiode. Den af disse Vilkår omfattede Tjeneste markedsføres som Umahro Universe og udgives af Umahro ApS.

For at kunne indgå en aftale på disse Vilkår med Umahro Universe og dermed blive tilmeldt Tjenesten som abonnent skal du være mindst atten (18) år og/eller på anden måde være bemyndiget til at indgå aftaler, og du skal acceptere at være bundet af Vilkårene.

Ved at oprette en konto for at kunne benytte Tjenesten og/eller ved at klikke på et afkrydsningsfelt erklærer du dig indforstået med at overholde Vilkårene. Ved at oprette førnævnte konto og klikke på et afkrydsningsfelt anerkender og accepterer du endvidere, at Umahro Universe behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Umahro Universes privatlivspolitik. Det er en forudsætning for at få adgang til og benytte Tjenesten, at du erklærer dig indforstået med Vilkårene. Vilkårene beskriver, på hvilke betingelser du kan gøre brug af Tjenesten, og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Tjenesten, f.eks. regler om en bestemt konkurrence, tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, produkter eller software, som er tilgængelige via Tjenesten. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Umahro Universe måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du dig indforstået med, at Umahro Universe til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Tjenesten, hvis du misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser.

TJENESTEN

Brug af Tjenesten kan omfatte streaming af videoer og webinars, læsning af opskrifter, e-bøger, samt guides eller brug af andet indhold eller andre produkter, som Umahro Universe stiller til rådighed. Tjenesten er kun til personlig brug.

Tjenestens indhold kan variere mellem de regioner, hvor Tjenesten er tilgængelig. Du kan få nærmere oplysninger om det indhold, der er tilgængeligt i din region, ved at besøge hjemmesiden på www.umahrouniverse.com.

For at benytte Tjenesten skal du enten bruge en internet-tilsluttet mobiltelefon, tablet eller pc eller en af Umahro Universe servicepartner-platforme, hvor Umahro Universe-programmet er installeret. Du kan se en til opdateret liste en fuldstændig liste over Umahro Universeservicepartnere ved at besøge Umahro Universehjemmeside (www.umahrouniverse.com).

Umahro Universeforbeholder sig ret til at ændre de tekniske krav til brugen af Tjenesten og til at ændre, tilføje eller fjerne servicepartnere til enhver tid. Umahro Universeskal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Tjenesten, senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. Umahro Universeforbeholder sig dog til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en servicepartner uden først at underrette dig derom.

Brugeren indvilliger i at benytte Tjenesten, herunder alle Tjenestens funktioner og funktionaliteter, i overensstemmelse med nærværende Vilkår og alle gældende love, regler og bestemmelser eller andre begrænsninger i brugen af Tjenesten eller indholdet deri.

GRATIS PRØVEPERIODE

Dit abonnement på Tjenesten kan starte med en gratis prøveperiode (”Gratis Prøveperiode”). Den Gratis Prøveperiode er på syv (7) dage eller som anført ved din tilmelding og er tænkt som en måde at give Brugeren mulighed for at prøve Tjenesten gratis, før Brugeren beslutter, om vedkommende ønsker at binde sig til et månedligt abonnement.

Når du tilmelder dig en Gratis Prøveperiode, bliver du automatisk overflyttet til en månedlig abonnementsordning ved den Gratis Prøveperiodes udløb, medmindre du opsiger dit abonnement på Tjenesten inden den sidste dag i den Gratis Prøveperiode, i hvilket tilfælde du ikke vil modtage en opkrævning, og dit abonnement annulleres.

Umahro Universehar til hensigt at tilbyde dig den Gratis Prøveperiode én gang. En Bruger, der allerede har benyttet sig af tilbuddet om en Gratis Prøveperiode, vil således være afskåret fra adgang til yderligere Gratis Prøveperioder i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra den dag, hvor den Gratis Prøveperiode udløb. Umahro Universevurderer efter eget skøn, om en Bruger har adgang til en Gratis Prøveperiode, og kan begrænse denne adgang for at forhindre misbrug af den Gratis Prøveperiode og/eller misligholdelse af Vilkårene. Umahro Universeforbeholder sig ret til at annullere eller ophæve en Gratis Prøveperiode, hvis Umahro Universeefter eget skøn vurderer, at en Bruger ikke har adgang dertil. Brugeren kan ikke kombinere tilbuddet om en Gratis Prøveperiode med andre tilbud.

PRISER OG BETALING

Abonnementer betales månedsvis forud, indtil Brugeren vælger at opsige sit abonnement. Ved månedlig betaling modtager Brugeren opkrævning hver tredivte (30.) dag regnet fra det tidspunkt, hvor Brugeren aktiverer et abonnement eller, såfremt abonnementet er begyndt med en Gratis Prøveperiode, fra den Gratis Prøveperiodes udløbsdato, medmindre du har opsagt abonnementet inden da. I nogle tilfælde vil opkrævningen over for Brugeren ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis det ikke er muligt at bekræfte gyldighedsdatoen på Brugerens betalingskort.

Priserne kan ses på Umahro Universehjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Priserne kan variere efter den anvendte betalingsmåde. Hvis priserne varierer, skal Umahro Universeoplyse herom på Umahro Universeshjemmeside i forbindelse med den almindelige information om priser.

Starter du dit medlemsskab via vores iOS app, så vil din betaling ske via din iTunes konto ved registrering. Starter du dit medlemskab via vores hjemmeside (www.umahrouniverse.com) via sker betaling via kreditkort. Der kan betales med Dankort, VisaDankort, VISA-kort og Mastercard. Ved bestilling skal du indtaste dit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som Brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til Brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.

Betalingen trækkes først, når den gratis prøveperiode er udløbet. Sker afmeldelsen efter prøveperiodens ophør vil prisen for det valgte abonnement (hhv. 1, 2, 3, 6 eller 12 måneder) blive trukket fra det oplyste betalingskort. Der gives ikke refusion ved afmelding af abonnementer.

Starter du dit abonnement via app store, så vil enhver ubrugt del af den gratis prøveperiode mistes, når brugeren køber et abonnement på Umahro Universe.

Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Umahro Universesig ret til at lukke din adgang til Tjenesten. Du kan genaktivere din adgang til Tjenesten ved at kontakte Umahro Universepå www.umahrouniverse.comeller ved at sende en e-mail fra den e-mail- adresse, som er tilknyttet din konto.

SIKKERHED

Umahro Universesamarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle dine betalinger.

Quickpay

Quickpay, som benyttes til betalingsgateway til betalinger med Dankort, bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning. På www.pbs-international.dk ... du se, hvordan en SSL-betaling gennemføres.

Stripe

Stripe, som benyttes til betalingsgateway til betalinger med VISA, MasterCard, Amex, Diners, JCB og EuroCard bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.

FORTROLIGE OPLYSNINGER

Dine oplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail – bliver transmitteret krypteret, når du sender dem til os. Oplysninger i forbindelse med dit abonnement opbevarer vi i 2 år efter din opsigelse for at sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationssager.

KVITTERING

Du finder alle dine kvitteringer under ”Købshistorik” i din profil i Umahro Universe.

GAVEKORT

Kuponkode

Når du tilmelder dig med et Umahro Universe med en kuponkode, accepterer du disse Vilkår på samme vilkår og betingelser, som er gældende for en betalende abonnent på Tjenesten bortset fra de heri indeholdte bestemmelser om betaling. Som Bruger af Umahro Universehar du fuld adgang til Tjenesten i hele kuponkodens gyldighedsperiode. Ved kuponkodens udløb fornyes Tjenesten automatisk, medmindre du aktivt framelder dig som betalende abonnent 24 timer inden kuponkodens gyldighedsperiode.

Voucherkode

Når du tilmelder dig med et Umahro Universe med en voucherkode, accepterer du disse Vilkår på samme vilkår og betingelser, som er gældende for en betalende abonnent på Tjenesten bortset fra de heri indeholdte bestemmelser om betaling. Som Bruger af Umahro Universehar du fuld adgang til Tjenesten i hele voucherkodens gyldighedsperiode. Ved voucherkodens udløb ophører Tjenesten automatisk, medmindre du aktivt tilmelder dig som betalende abonnent.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

RETTIGHEDER OG COPYRIGHT

Alle rettigheder til umahrouniverse.com tilhører Umahro ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte sundhedstjenesten. Tjenesten er udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug og er beregnet til underholdningsformål, oplysningsformål og lignende. Tjenesten er vores eller vores licensgiveres og licenstageres ophavsretligt beskyttede ejendom, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder til Tjenesten eller det indhold i Tjenesten, som er tilgængeligt for dig, er ejet af os eller vores licensgivere og licenstagere eller andre tilknyttede virksomheder. Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet ved indgåelse af skriftlig aftale, må ingen del af Tjenesten eller dens indhold benyttes eller udnyttes på anden måde end som led i den Tjeneste, du tilbydes i henhold til disse Vilkår. Du kan være ejeren af de fysiske platforme, som anvendes til at levere dele af Tjenesten til dig, men vi beholder den fulde ejendomsret til Tjenesten og alle tilhørende immaterielle rettigheder. Vi overdrager ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen del af Tjenesten til dig, ligesom vi heller ikke overdrager nogen rettigheder eller ejendomsret til en del af det indhold, der er tilgængeligt for dig ved brug af Tjenesten. Intet indhold vedrørende et varemærke, som er ejet af eller givet i licens til Umahro Universe, skal fortolkes, som om der stiltiende eller på anden måde tildeles en licens eller brugsret til et varemærke, du kan se, når du benytter Tjenesten.

INDHOLD OG SOFTWARELICENS

Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet eller licenseret af os. Vi giver dig hermed en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker af, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra Umahro Universe, eller medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke må: (1) videredistribuere, omgå eller deaktivere det kopibeskyttelsessystem eller den teknologi til digital rettighedsforvaltning, der er anvendt i Tjenesten; (2), dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller på anden måde reducere en Tjeneste til et format, der er læsbart for mennesker; (3) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (4) få adgang til eller benytte Tjenesten ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til vores produkter, tjenesteydelser eller mærker. Som Bruger af Tjenesten, Tjenestens software eller Tjenestens indhold erklærer og garanterer du, at din adgang til og brug af Tjenesten, herunder Tjenestens indhold, vil opfylde Vilkårene og ovenstående krav. De angivne begrænsninger finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

TREDJEPARTSINDHOLD OG -LINKS

Forekomsten af eksterne hyperlinks og/eller andre elementer, der er genereret af tredjeparter, og som kan tilgås fra Tjenesten, vores hjemmeside og fora, som Umahro Universe stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, er ikke ensbetydende med, at Umahro Universe og/eller dertil tilknyttede selskaber godkender de holdninger eller synspunkter, der gives udtryk for af sådanne tredjeparter på eller uden for deres websteder/sociale medieplatforme. Det understreges, at Umahro Universe ikke verificerer, godkender eller tager ansvar for nøjagtigheden, gyldigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af indhold på disse tredjeparters websteder. Umahro Universe er ej heller ansvarlig for kvaliteten af eller leveringen af de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes, kan tilgås, er tilgængelige eller markedsføres på sådanne tredjeparters websteder/sociale medieplatforme. Umahro Universe er således ikke ansvarlig for indholdet på en tredjeparts websted/sociale medieplatform, og endvidere er Umahro Universe under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller andre skader, uanset om sådanne skader og tab skyldes uagtsomhed, misligholdelse af kontrakt, æreskænkelse, krænkelse af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, og uanset om skaderne og tabene er forårsaget af visning, distribution eller udnyttelse af oplysninger eller indhold fra sådanne tredjeparters hyperlinkede websteder/sociale medieplatforme.

Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tredjepartstjenester og - indhold. Umahro Universe har ikke indflydelse på sådanne tredjepartstjenester eller deres indhold. Du bør omhyggeligt gennemlæse alle udleverede aftaler, brugervilkår og privatlivspolitikker, som gælder for ovennævnte tredjepartstjenester og/eller indhold.

Når du logger på Tjenesten via et mobilt netværk, vil dit netværks eller roamingudbyderens messaging-takster, dataomkostninger og andre gebyrer være gældende.

VARIGHED OG OPHØR

Medmindre du opsiger dit abonnement på Tjenesten, vil abonnementet blive fornyet hver måned på ubestemt tid, eller så længe Umahro Universe tilbyder Tjenesten. Tjenesten kan dog til enhver tid opsiges af Brugeren under "Mit abonnement" under brugernes profil i Umahro Universe. Dit abonnement ophører derefter ved udgangen af indeværende faktureringsperiode.
 For at opsige Tjenesten, inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal Brugeren opsige Tjenesten, senest 24 timer før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

Ud over ovennævnte bestemmelser forbeholder Umahro Universesig ret til efter eget skøn at afbryde eller begrænse din adgang til Tjenesten, hvis du ikke overholder nærværende Vilkår, eller hvis du på anden måde deltager i (eller er mistænkt for at deltage i) ulovlig eller svigagtig brug af Tjenesten.

UMAHRO UNIVERSE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Umahro Universeforbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre prisen for Tjenesten og/eller nærværende Vilkår. Brugeren skal dog have besked om ændringerne pr. e-mail, SMS eller direkte via Tjenesten, senest tredive (30) dage inden ændringerne træder i kraft.

Som led i leveringen af Tjenesten kan Umahro Universekontakte Brugeren pr. brev, telefon, SMS, MMS, e- mail eller direkte via Tjenesten med henblik på at underrette om Tjenestens funktioner og indhold. Umahro Universeer også berettiget til, såfremt Brugeren har givet sit samtykke hertil, at kontakte Brugeren pr. telefon, SMS, MMS, e-mail og/eller push-beskeder i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder salgskampagner eller lignende aktiviteter og begivenheder, der vedrører Tjenesten. Al kommunikation mellem Umahro Universeog Brugeren skal ske i overensstemmelse med Umahro Universes privatlivspolitik.

Umahro Universeer ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere.

Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. Umahro Universekan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har Umahro Universeret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af aftalen, det vil sige af nærværende Vilkår. Umahro Universehar ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

Umahro Universeforbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjeparter i henhold til nærværende Vilkår. Umahro Universehar også ret til at engagere underleverandører til at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår. Sådanne ændringer, der kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med Umahro Universesprivatlivspolitik.

BRUGERENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Brugeren har tilladelse til at streame videoer ogwebinar, samt læse opskrifter, guides, e-bøger (apps) og benytte Tjenestens indhold, men kun til privat brug. Din konto (herunder bl.a. dit brugernavn og din adgangskode) er personlig og må ikke deles med andre.

Brugeren må ikke på nogen måde udbrede Tjenestens indhold ved f.eks. kopiering, udlån og udlejning af ovennævnte materiale.

Brugeren forpligter sig til ikke at omgå eller forsøge at omgå de tekniske begrænsninger, der er indført for at forhindre kopiering af indholdet i Tjenesten, og må hverken helt eller delvist kopiere Tjenestens indhold i, ej heller til eget privat brug.

Brugeren må ikke afspille Tjenestens indhold for et publikum eller på et offentligt sted.

Hvis en Bruger er offline i tredive (30) dage og midlertidigt har downloadet indhold til en app, kan Umahro Universe anmode Brugeren om at gå online for at sikre, at Brugeren fortsat har et aktivt abonnement til Tjenesten, og for at opdatere indholdet i Tjenesten. Hvis Brugeren afviser at gøre dette, forbeholder Umahro Universe sig ret til at afbryde enhver yderligere brug af Tjenesten, indtil Brugeren har bekræftet, at denne har en aktiv konto hos Umahro Universe. Hvis Brugeren ikke bekræfter sin konto, kan Umahro Universe efter eget skøn vælge fortsat at afbryde adgangen til Tjenesten eller kan lukke kontoen for den pågældende Bruger.

Det er Brugerens ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af Umahro Universe, herunder Brugerens e-mailadresse, er korrekte. Brugeren har endvidere pligt til at underrette Umahro Universe om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af Brugerens e- mailadresse. Enhver e-mail, som Umahro Universe sender til Brugerens e-mailadresse, anses for at være modtaget af Brugeren, senest tre (3) dage efter at e-mailen er sendt.

Brugeren har pligt til løbende at kontrollere sin konto for at forhindre andre i at få adgang til Tjenesten og forpligter sig til ikke at afsløre sin adgangskode eller andre personlige oplysninger, der er tilknyttet Brugerens konto, så længe Brugeren abonnerer på Tjenesten.

Brugeren har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår, medmindre Brugeren har Umahro Universes skriftlige samtykke dertil.

Du må ikke benytte Tjenesten på en måde, der forårsager eller kan forårsage, at Tjenesten bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Du er orienteret om og indforstået med, at du, og ikke Umahro Universe, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra din enhed til os, og at din brug af Tjenesten, din enhed og vores hjemmeside og eventuelle fora, som Umahro Universe stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, udelukkende skal være til lovlige formål. Du erklærer dig endvidere indforstået med, at du ikke vil bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, og at du ikke vil sende, bruge eller genbruge materiale, som ikke tilhører dig, som er ulovligt, stødende (herunder bl.a. materiale med åbenlyst seksuelt indhold eller materiale, der opfordrer til racisme, had eller fysisk vold), vildledende, misvisende, voldeligt, usømmeligt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk eller i strid med ophavsret, varemærkeret, tavshedspligt, forretningshemmelighed eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis er skadeligt eller ødelæggende for tredjepart.

Hvis der skulle opstå fejl eller mangler i Tjenesten eller i en del af Tjenesten, opfordres du indtrængende til at kontakte Umahro Universe ved at benytte kontaktformularen på www. umahrouniverse.com fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller på anden måde informere os eller indgive en klage.

Brugeren anerkender, at Tjenesten omfatter indhold, som er upassende eller uegnet for mindreårige. Du erklærer dig derfor indforstået med, at du ikke vil lade mindreårige få adgang til Tjenesten, medmindre de er under opsyn.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Tjenesten stilles alene til rådighed for dig, således at du på et ikke-kommercielt grundlag kan benytte Tjenesten til underholdningsformål, oplysningsformål og lignende i overensstemmelse med nærværende Vilkår og dansk lovgivning. Umahro Universe garanterer ikke, at Tjenesten eller indhold, der er tilgængeligt gennem Tjenesten, vil kunne benyttes i andre lande.

Umahro Universe har ret til midlertidigt at afbryde eller ophæve aftalen med Brugeren (dvs. Tjenesten) med øjeblikkelig virkning, hvis der er en formodning om, at Brugeren har overtrådt Vilkårene eller gældende love, regler og bestemmelser, eller hvis Brugeren i øvrigt benytter Tjenesten på en måde, der kan være til skade for Umahro Universe eller en tredjepart.

Nærværende Vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Dog vil nærværende Vilkår ikke begrænse eventuelle forbrugerbeskyttelsesrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige retsregler i dit bopælsland, hvis disse skulle afvige fra ovenstående.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Umahro Universe og Brugeren, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten ved de almindelige domstole.

Desuden har EU-Kommissionen oprettet en hjemmeside for online tvistbilæggelse, som har til formål at hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med få sluttet deres tvister udenretligt. Hjemmesiden kan ses på http://ec.europa.eu/consumers/... du er utilfreds med Tjenesten, det tilgængelige indhold i Tjenesten eller nærværende Vilkår, er dit eneste retsmiddel at afbryde din adgang til eller brug af Tjenesten.

Hvis du ønsker flere oplysninger om Tjenesten, eller hvis du har brug for hjælp med en funktion eller med din konto, bedes du kontakte hello@umahro.com.